דו”ח מבקר המדינה על טיפול משרד הביטחון בנכי צה”ל עם פוסט טראומה

רפורמת "נפש אחת" - טיפול משרד הביטחון בנכי צה"ל וכוחות הביטחון. עוד לפני פתיחת המלחמה, גילה מבקר המדינה כי רק כשליש מהתקציב שיועד לרפורמת "נפש אחת" הגיע לנכי צה"ל * כ-14% בלבד מהתקציב שהוקצה ללוחמים עם פוסט טראומה - בוצע * עיגון כלל ההטבות לנכי צה"ל בחקיקה מתעכב 18 שנה * מידת שביעות הרצון של נכי צה"ל מאגף השיקום במשרד הביטחון: רק 53 מ-100
צילום: דובר צה"ל

שתפו:

Facebook
WhatsApp

באפריל 2021 איציק סעידיאן, נכה צה”ל, הצית את עצמו מול מטה אגף השיקום. במאי אותה שנה החליטה הממשלה על רפורמת “נפש אחת”, שמטרתה להביא לשיפור משמעותי של הטיפול והשיקום הניתנים לנכי צה”ל ומערכת הביטחון.

תקציב הרפורמה לשנים 2021 – 2022 היה 1.5 מיליארד ש”ח (מתוכם 300 מיליון ש”ח עבור תקציב חד-פעמי). מבקר המדינה מצא כי הביצוע התקציבי המצטבר של תקציב הרפורמה בשנים אלה הסתכם בכ-443 מיליון ש”ח בלבד, כ-30% מסך התקציב שאושר. שיעור הביצוע התקציבי המצטבר מתוך התקציב השוטף של הרפורמה, ללא התקציב החד-פעמי (שעמד על כ-1.2 מיליארד ש”ח), עמד על כ-38%. הביצוע התקציבי בתחומי המענה למתמודדים עם פוסט-טראומה ובתחום ההכרה בצוללי הקישון היה נמוך עוד יותר – ועמד על כ-66 מיליון ש”ח ו-3 מיליון ש”ח, בהתאמה, מתוך 461 מיליון ש”ח ו-43 מיליון ש”ח שתוקצבו, בהתאמה (14% ו-7% בלבד, בהתאמה), וזאת נוכח שיעורי מיצוי נמוכים של הזכויות על ידי נכי צה”ל.

רפורמת נפש אחת לא מומשה

יותר משנתיים לאחר החלטת הממשלה ממאי 2021, הרפורמה כפי שתוכננה לא הושלמה בשלושה תחומי ליבה: עיגון ההטבות בחקיקה – כל ההטבות למעט בנוגע לרכב ולדיור עדיין לא הגיעו לכדי נוסח סופי, ותהליך תיקון חוק הנכים לא הסתיים; במענה למתמודדים עם פוסט-טראומה – לא הושלמו משימות הנוגעות להרכב הוועדה הרפואית, להכרה במחלות נלוות שבהן לקו נפגעי פוסט-טראומה ולעדכון ספר המבחנים – משימות שהשלמתן עשויה להקל משמעותית על שלב ההכרה בנפגעי פוסט-טראומה; מערכות התקשוב – לא הושלמה הקמת מערכת תקשוב חדשה לאגף השיקום. אי-השלמת המשימות בתחומים אלה פוגעת ביכולת אגף השיקום להביא לשיפור משמעותי של הטיפול והשיקום הניתנים לנכי צה”ל.

המענה למתמודדים עם פוסט-טראומה

שיעורי המימוש בשנת 2022 של תקציבי הזכאויות שנוספו בעקבות הרפורמה ושיעור הזכאים שמימשו את זכאותם היו נמוכים: מתוך תקציב של 177 מיליון ש”ח מומשו 49 מיליון ש”ח (כ-28%). כ-7% בלבד מאוכלוסיית נכי צה”ל בעלי פגיעת ראש או פגיעה נפשית או PTSD מימשו את זכאותם לטיפול נפשי לילדי נכים ולבני משפחה, ניצול של כ-33% מהתקציב (22 מיליון ש”ח מתוך תקציב של 66 מיליון ש”ח); כ-19% מאוכלוסייה זו מימשו את זכאותם לטיפולים אלטרנטיביים (8.5 מיליון ש”ח); כ-6% בלבד מאוכלוסייה זו מימשו את זכאותם לשירותי חונכות לילדים (4 מיליון ש”ח מתוך תקציב של 28 מיליון ש”ח); וכ-1% בלבד מאוכלוסיית נכי צה”ל המוכרים בגין פגיעת PTSD מימשו את זכאותם לכלב שירות (4 מיליון ש”ח מתוך תקציב של 14 מיליון ש”ח), וזאת כיוון שקיים מחסור בכלבי שירות ועקב תקופת הכשרה של כשנה וחצי לכלבים.


חוק הנכים 

ביולי 2023 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תיקון מס’ 32 לחוק הנכים, שבמסגרתו עוגנו כלל ההטבות בתחומי הרכב הרפואי והדיור לנכים. עם זאת, משהב”ט בשיתוף ארגון נכי צה”ל עדיין לא גיבש סופית את תזכיר החוק המלא, אף שחלפו כ-18 שנה ממועד חוות הדעת בשנת 2005 של היועמ”ש לממשלה דאז, ולפיה יש מקום לקדם מהלך של הסדרה בחקיקה של כלל ההטבות הניתנות לנכי צה”ל, וכ-12 שנים מהחלטת הממשלה ולפיה עד להסדרת מתן ההטבות בחקיקה, משהב”ט לא יקבל כל החלטה בעניין שינוי ההטבות הקיימות ממועד החלטה זו (ינואר 2012) הכרוכות בעלויות תקציביות כלשהן. לכל אורך שנים אלו מתעכב המימוש המלא של עיגון הטבות בחקיקה, שהוא רכיב ליבתי ברפורמת “נפש אחת”, ולו תרומה משמעותית לשיפור מצבם של נכי צה”ל.

במסגרת הרפורמה נכללה הפעלה של ממשקים להעברת מידע בין גופים חיצוניים (משרד הבריאות לרבות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, רשות המיסים, רשות האוכלוסין, המוסד לביטוח לאומי ומשרד התחבורה) לבין אגף השיקום כדי לשפר את תשתית המידע הקיים בידי האגף, באופן שהוא יוכל להעניק להם הטבות או תשלומים באופן אוטומטי (הטבות ב”דחיפה”).

ביקורת על משרד הביטחון ומשרדי הממשלה בטיפול בנכי צה”ל

אולם הביקורת העלתה כי משהב”ט לא השלים את ההפעלה של הממשקים עם הגורמים החיצוניים (מלבד הממשקים עם רשות המיסים ועם רשות האוכלוסין שהם בשלבי עבודה מתקדמים יותר). כתוצאה מכך האגף אינו יכול להעניק לזכאים הטבות או תשלומים ב”דחיפה”, והם נאלצים להמציא בכל פעם את כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת ההטבות. עוד נמצא כי אף שב-2021 ו-2022 אושרה תוספת של 95 תקני כוח אדם לאגף השיקום. נכון למאי 2023, אוישו רק 63 תקנים מתוך 95 שאושרו (66%).

נכי צה”ל לא מרוצים מאגף השיקום

משאלון שהפיץ משרד מבקר המדינה בקרב נכי צה”ל, הציון הממוצע של שביעות הרצון של כלל המשיבים מהיחס ומהשירות שהם מקבלים מאגף השיקום הוא נמוך ועומד על 53 מתוך 100. 28% מהמשיבים השיבו שאינם מרוצים כלל או מרוצים במידה מועטה. מבין נכי צה”ל בעלי פגיעת ראש או פגיעה נפשית או PTSD, עולה כי שיעור גבוה (74% – 80%) של משיבים אינם מודעים לסל ההטבות האישי או מודעים רק לחלק ממנו, ושיעור דומה של משיבים (74% – 79%) אינם מודעים לסל ההטבות לבני המשפחה או לחלק ממנו. מצב זה של חוסר מודעות עלול למנוע קבלת טיפולים נפשיים ואחרים מנכי צה”ל ומבני משפחותיהם.

הליקויים והפערים המפורטים בדוח זה, שכאמור נכונים לעיתוי שלפני פרוץ מלחמת “חרבות ברזל”, נותנים משנה תוקף לחשיבות השלמת יישומה של רפורמת “נפש אחת” בכלל ובעת הזו בפרט, נוכח הגידול הצפוי באוכלוסיית נכי צה”ל וכוחות הביטחון.

המבקר אנגלמן ממליץ שאגף השיקום ומשהב”ט יבצעו פעולות יזומות להגדלת המודעות ולהנגשת המידע בקרב נכי צה”ל בנוגע לזכויות ולהטבות המגיעות להם ולהגדלת שיעור המיצוי של זכויות אלה, וכן יפעלו להאצת התהליכים בתחום עיגון ההטבות בחקיקה, בשיתוף ארגון נכי צה”ל, וכן להשלמת המשימות בתחום מערכות התקשוב. זאת כדי לנצל באופן מיטבי את תוספות התקציב השנתיות שאושרו עבור רפורמת “נפש אחת”, להביא לשיפור משמעותי של הטיפול והשיקום הניתנים לנכי צה”ל ולהעניק לנכי צה”ל שירות איכותי ומהיר יותר, בין היתר באמצעות מעבר לשירות דיגיטלי, ובכך להקל על נכי צה”ל במימוש זכויותיהם ועל עובדי האגף בטיפול בהם.

תגובת משרד הביטחון לדו״ח מבקר המדינה בנושא רפורמת ׳נפש אחת׳: משרד הביטחון ילמד ויישם את ההמלצות הנדרשות בדוח המבקר להשלמת רפורמת ׳נפש אחת׳. חלק מפעולות אלה כבר מיושמות בשלושת החודשים האחרונים, בהן מטפל אגף השיקום ביותר מ-4000 פצועי המלחמה, תוך דגש על טיפול מיידי, הסרת חסמים בירוקרטיים והכרה יזומה ביותר מ-90% מהפצועים כבר ביום הראשון לאשפוז.

אגף השיקום השקיע יותר מ- 450 מיליון ש״ח, במסגרת הרפורמה, לפיתוח יותר מ-90 שירותים חדשים. הרפורמה שינתה ופישטה את תהליך ההכרה. אגף השיקום החל במתן טיפול רפואי ונפשי עם הגשת הבקשה, העביר ועדות רפואיות לבתי חולים שיקומיים, הקים את מרכז ‘בידיים טובות’, המעניק סיוע בהליך ההכרה ללא עלות וללא סיוע בעו”ד, יזם מסגרות טיפול אלטרנטיביות ועוד.

משרד הביטחון וארגון נכי צה”ל הם שהצליחו, לאחר 18 שנות קיפאון, לחוקק בשנה החולפת את שני פרקים הראשונים בחוק הנכים- בתחומי הדיור והרכב הרפואי, חקיקה שמסייעת רבות במלחמה. הפרקים הבאים מקודמים בימים אלה, כשלקחי חרבות ברזל מוטמעים בהם, מתוך כוונה להביאם להצבעה בקריאה ראשונה במושב הכנסת הקרוב. השלמת החקיקה תאפשר להבטיח את זכויותיהם של נכי צה”ל בתחומי הרפואה, הטיפול הפסיכוסוציאלי והכלכלי ומימושן של הזכויות החדשות ברפורמה.

מאז השקת הרפורמה, וביתר שאת בשלושת החודשים האחרונים, עובדות ועובדי אגף השיקום עושים לילות כימים על מנת להעניק לנכי צה”ל החדשים והוותיקים את הטיפול והשירות הטובים ביותר. לראיה, השיפור הניכר בשביעות רצון נכי צה”ל מהמענה הניתן באגף כפי שמצביעות תוצאות סקר שביעות הרצון הממשלתי. ביחס לסקר המוצג בדו”ח המבקר, אנו סבורים שרפורמה בסדר הגודל הזה, נכון שתיבחן לאורך זמן.

בימים אלו פועל משרד הביטחון מול משרד האוצר על מנת להשיג לאגף את הכלים הנדרשים לעמידה במשימה חשובה זו, בדגש על תוספת משמעותית של תקני כח אדם